Privacy statement


Privacyreglement Coöperatie (Unie van) Bosgroepen

Middels dit privacyreglement willen wij u informeren over de wijze waarop wij als (Unie van) Bosgroepen omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening richting onze leden en andere belanghebbenden. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Dit privacyreglement bestaat uit drie onderdelen. Als eerste onze privacy-missie. Als tweede de privacyverklaring waarin we meer gedetailleerd, op basis van de eisen van de AVG, aangeven op welke wijze wij persoonsgegevens verwerken en wat wij met deze gegevens doen, maar ook niet doen. Het laatste onderdeel betreft onze privacy-gedragsregels, waarin we aangeven wat u van onze medewerkers kunt verwachten waar het gaat om verwerking van persoonsgegevens.

Privacy-missie

Bij de (Unie van) Bosgroepen houden we ons bezig met het veilig en duurzaam ontwikkelen en beheren van bos- en natuurgebieden voor en met onze leden. Wij doen dit onder andere door het leveren van betrouwbare hoogwaardige expertise en informatie. Wij gaan op dezelfde betrouwbare, duurzame en veilige manier om met alle persoonsgegevens die wij in het kader van de onderlinge samenwerking, (subsidie)projecten en andere vormen van contact van u krijgen.

Privacyverklaring

 • Binnen de (Unie van) Bosgroepen is de heer A.J. Neijts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Iedere Bosgroep verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens vanaf de eigen kantoorlocatie. Voor Bosgroep Zuid Nederland is dat op de Huisvenseweg 14, 5591 VD, in Heeze.
 • De (Unie van) Bosgroepen hebben geen functionaris gegevensbescherming. Wij hebben wel een privacy-officer, mevrouw M.P.W. Welvaarts. Zij is te bereiken via m.welvaarts@bosgroepzuid.nl of (040-303 49 24).
 • De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • beheergegevens t.a.v. de in samenwerking met de Bosgroepen beheerde bos- en natuurpercelen;
  • facturatie van lidmaatschapsgelden en eventuele ander kosten;
  • aanvragen en verwerken van Europese, landelijke en provinciale subsidies ten behoeve van de leden;
  • het versturen van nieuwsbrieven en het inventariseren van uw mening op onze website;
  • uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen, voorlichtings- en andere (regio)bijeenkomsten.

Dit doen wij op basis van de volgende wettelijke rechtsgronden:

 • de door u als lid gegeven schriftelijke toestemming in de Overeenkomst Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer;
 • de noodzaak voor de uitvoering van deze door partijen gesloten overeenkomst.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven:

 • Buiten de door u zelf verstrekte gegevens krijgen wij ook (persoons)gegevens binnen in de vorm van kadastrale gegevens, via de provincie of rechtstreeks via het kadaster. Het gaat hierbij om NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats en kadastrale gegevens van uw eigendom.
 • Uw gegevens worden door ons uitsluitend doorgegeven aan subsidieverstrekkende instanties zoals de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO) en provincies, gemeentelijke- en provinciale overheden en aan specifieke dienstverleners op het gebied van bosbouw, ecologie en natuurbeheer.
 • Voor de aanvraag van Europese Interreg subsidies worden uw gegevens verstrekt aan een aantal buitenlandse subsidieverstrekkers.
 • Wij gebruiken en bewaren uw gegevens in principe voor de duur van de overeenkomst. Als de (Unie van) Bosgroepen voor u subsidies heeft aangevraagd zullen uw gegevens, na afloop van de overeenkomst nog worden bewaard voor de wettelijke termijnen die verbonden zijn aan deze subsidies.
 • Persoonsgegevens die we via onze social mediakanalen of onze website ontvangen, zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze social mediakanalen en website(s), bewaren wij maximaal 2 jaar.
 • U heeft conform AVG recht op inzage van uw gegevens, recht op rectificatie of verwijdering van uw gegevens. U heeft het recht tot bezwaar tegen de verwerking of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om op ieder gewenst moment de toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens door de (Coöperatie Unie van) Bosgroepen.
 • Indien u gebruik maakt van uw recht op intrekken van uw toestemming dan wel het wissen van uw gegevens, is/zijn de (Coöperatie Unie van) Bosgroepen niet langer in staat om haar diensten ten behoeve van uw bos- en natuurpercelen uit te voeren.

Privacy gedragsregels van de (Unie van) Bosgroepen

 1. Bij het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij ons als (Unie van) Bosgroepen tot enkel die gegevens die wij op een wettige en rechtmatige wijze hebben verkregen. Wij verzamelen persoonsgegevens altijd alleen met kennis van of toestemming van de betrokkenen.
 2. Als (Unie van) Bosgroepen zorgen wij dat de door ons verzamelde persoonsgegevens relevant zijn voor de doelen waarvoor ze worden verzameld. Tevens zorgen we ervoor dat de gegevens steeds juist, volledig en up-to-date zijn.
 3. De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, mogen niet later dan op het moment van verzamelen kenbaar worden gemaakt. Het daaropvolgende gebruik moet beperkt blijven tot het realiseren van deze doelen of soortgelijke andere doelen mits die niet onverenigbaar zijn met de oorspronkelijk doelen.
 4. Als (Unie van) Bosgroepen stellen wij geen persoonsgegevens ter beschikking voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld, behalve dan op grond van:
  • expliciet door de betrokkene gegeven toestemming;
  • een wettelijke verplichting.
 5. Als (Unie van) Bosgroepen zorgen wij dat de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens passend worden beveiligd tegen verlies, vernietiging, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd gebruik, -veranderingen, of terbeschikkingstelling.
 6. Als (Unie van) Bosgroepen stellen wij ons actief op als het gaat om het bekend maken van onze vestigingslocatie(s) betreft alsmede de aard van en reden waarom wij persoonsgegevens verwerken.
 7. Als (Unie van) Bosgroepen zorgen wij dat iedere persoon die zich bij ons meldt:
  • antwoord krijgt op de vraag of wij persoonsgegevens over hem/haar hebben;
  • binnen een redelijke termijn de hem betreffende persoonsgegevens in een begrijpelijke vorm verstrekt krijgt;
  • een motivering ontvangt indien een verzoek om informatie wordt geweigerd, dit onder vermelding van reden van weigering alsmede de wijze waarop hiertegen beroep kan worden aangetekend;
  • de hem betreffende persoonsgegevens kan aanvechten en indien succesvol kan eisen dat deze persoonsgegevens worden verwijderd, gecorrigeerd, aangevuld of gewijzigd.
 8. Als (Unie van) Bosgroepen zorgen wij ervoor dat wij op ieder moment in staat zijn verantwoording af te leggen over de wijze waarop wij als organisatie invulling geven aan onze privacy-gedragsregels.
 9. Als (Unie van) Bosgroepen zorgen wij ervoor dat de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het/de op voorhand aangegeven doel(en) waarvoor ze zijn verzameld.
 10. Als (Unie van) Bosgroepen dragen wij geen persoonsgegevens zonder rechtmatige grondslag over naar derde landen, voordat wij ons hebben verzekerd dat het ontvangende land de rechten en vrijheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voldoende waarborgt en beveiligt.

Privacystatement Bosgroepen.nl

Op een aparte pagina kunt u alles lezen over ons privacybeleid wat betreft onze website (Bosgroepen.nl). Met informatie over cookies, beveiliging van de website, de nieuwsbrief etc.