13.000 hectare nieuw bos voor Brabant


Brabant heeft prachtige bossen, maar de gezondheid ervan staat onder druk. Om de problematiek aan te pakken heeft de provincie Noord-Brabant samen met partners en stakeholders een Brabantse bossenstrategie ontwikkeld. Een van de thema's van de bossenstrategie is het bosareaal uitbreiden met 13000 hectare nieuw en extra bos. Om dat te realiseren is de provincie Brabant op zoek naar grondeigenaren, die interesse hebben om bij te dragen aan het realiseren van deze doelstelling. Een mooie kans voor Brabant. En wellicht ook voor u?

Waarom meer bos?

De afgelopen jaren zijn bomen en bossen steeds vaker in het nieuws. Waar ze eerst vooral van belang waren voor recreatie, houtproductie en biodiversiteit, komen er nu functies bij. Zoals opslag van CO2, herstel van de bodem- en waterkwaliteit en meervoudig gebruik voor recreatie en woon- en werklocaties. Nieuwe bosvormen zijn bovendien ook in opkomst. Denk aan voedselbossen, agroforestry, klimaatbossen, oerbossen en parkachtige zones in stedelijk gebied. En er zijn meer en meer initiatieven om bomen in te zetten voor klimaatopvang, hittestressreductie in steden en hout als duurzame grondstof. Dat alles maakt het vergroten van het areaal bos ontzettend belangrijk. 

Een opgave van ons allemaal

Samen met alle Noord-Brabantse gebiedspartners heeft de provincie Noord-Brabant daarom een bossenstrategie ontwikkeld. Deze komt tegemoet aan de maatschappelijke vragen die er leven. Daarbij staat het bijeen brengen en maken van keuzes bij vragen rondom bossen en bomen centraal. Men streeft naar een verbetering van de biodiversiteit, een gerichte klimaatmitigatie (oftewel het vastleggen van CO2 in bossen), koolstofopvang en men wil de duurzame houtproductie op een hoger en geïntegreerd niveau brengen. De Brabantse bossenstrategie geeft daarmee ook invulling aan opgaven uit het provinciale bestuursakkoord van Brabant om in 2030 zeker 13.000 hectare extra bos in Brabant te hebben, waarvan 2.500 hectare in deze collegeperiode. Kort samengevat streeft de Brabantse bossenstrategie naar meer én klimaatbestendiger bos van een betere kwaliteit, met een hogere biodiversiteit en een duurzame productiefunctie. Een uitdaging die we graag samen met u oppakken. 

Kansen voor grondeigenaren

De provincie Noord-Brabant heeft aan Bosgroep Zuid Nederland gevraagd om samen met haar leden en andere geïnteresseerden te kijken naar de mogelijkheden om meer bos te creëren. Een mooie kans met een groot maatschappelijk belang. Vandaar dat we graag samen met grondeigenaren willen kijken wat er mogelijk is op hun eigendommen. Misschien vraagt u zich af waar u dan precies aan kunt denken? Het realiseren van 13.000 hectare nieuw bos en éxtra bos kan immers op verschillende manieren en op uiteenlopende locaties. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Bestaand productiebos omvormen naar natuurbos.
  • Bouwland omzetten naar bos.
  • Omvormen van kruiden- en faunarijk grasland naar bos.
  • Hydrologische maatregelen nemen die bijdragen aan de ontwikkeling van bos.
  • Agroforestry en voedselbossen.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Heeft u interesse om samen te kijken naar wat er mogelijk is op uw gronden? Neem dan gerust contact op met Bosgroep Zuid Nederland. 

Veelgestelde vragen

U kunt contact opnemen met de regiomanager van uw regio:

Voor West-Brabant is dat regiomanager Hans Deelen. Hij is bereikbaar via 040-3034930 of per mail op h.deelen@bosgroepzuid.nl

Voor regio Noord-Oost-Brabant neemt u contact op met regiomanager Twan van Alphen. Hij is bereikbaar via 040-3034940 of per mail op t.vanalphen@bosgroepen.nl

Voor regio De Kempen is onze regiomanager Willem Aarts uw aanspreekpunt. Hij is bereikbaar via 040-3034945 of per mail op w.aarts@bosgroepzuid.nl
Dat is afhankelijk van wat er nodig is om de omslag te maken naar nieuw en/of extra bos.
Bij omvorming via hydrologische maatregelen gelden weer andere uitgangspunten dan voor het realiseren van nieuw bos op faunarijke graslanden. Bosgroep Zuid Nederland kan dit samen met u bekijken.
Het is belangrijk om per situatie te bekijken wat er precies nodig is om nieuw of extra bos te realiseren. Dat het waarmaken van deze ambities geld kost is een feit. Er zijn verschillende maatschappelijke opgaven die perspectief bieden voor nieuwe sluitende businesscases voor nieuw bos en het revitaliseren van bestaand bos. Met de feitelijke uitvoering van de landelijke bossenstrategie is tot 2050 circa € 650 miljoen gemoeid dat wordt opgebracht door vele partijen. Er liggen kansen door combinaties te zoeken met de provinciale opgaven voor klimaat, verdroging, duurzame energie en wonen. Met name de ontwikkeling van klimaatbossen krijgt veel aandacht. Met de Omgevingsvisie streeft men naar meerwaardecreatie en meervoudig ruimtegebruik. De financiering gebeurt daarmee door onder andere provincie, het Rijk, gemeenten, waterschappen, Europese Unie, bedrijven en burgerinitiatieven. Per situatie bekijken we wat er financieel nodig is en hoe de financiering van de realisatie eruit zou kunnen zien.

Meer informatie over de Brabantse Bossenstrategie?

Wilt u graag meer weten over de bossenstrategie en de ambities van de provincie Noord-Brabant?


Locatie