Natte Natuurparel Wijboschbroek


Het Wijboschbroek ligt ten noordoosten van de dorpen Schijndel en Wijbosch, tegen de Zuid-Willemsvaart. Het bosgebied is daarmee gelegen op de beekdalflank van de beek de Aa. Wijboschbroek is een verzamelnaam voor de verschillende deelgebieden: Liekendonk, Smaldonk, de Prekers en het eigenlijke Wijboschbroek in het zuidoosten. Het is een afwisselend gebied met loofbossen (op rabatten), graslanden en populierensingels. De bossen bestaan uit populierenbossen, elzenbroekbossen en drogere loof- en naaldhoutbeplantingen. 

Herstelmaatregelen Wijboschbroek

Het Wijboschbroek is aangewezen als natte natuurparel. Dat zijn natuurgebieden met ecologische waarden die sterk afhankelijk zijn van water. De natuurwaarden staan in het Wijboschbroek helaas onder grote druk. De knelpunten zijn verdroging, verruiging en verzuring, waardoor de grondwaterafhankelijke soorten verdwijnen. Verdroging treedt op door de drainerende werking van de grote en kleine waterlopen in het gebied. Daarom gaan het Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant aan de slag om met name de verdroging tegen te gaan.

De herstelmaatregelen bestaan in grote lijnen uit: 

 • het aanpassen van de waterstanden in de grotere waterlopen aan de natuurdoelen;
 • het langer vasthouden van gebiedseigen water door het lokaal dempen en/of afdammen van kleinere sloten;
 • het pleksgewijs omvormen en inbrengen van boom- en struiksoorten die horen bij een natuurlijker bos.

Op weg naar een inrichtingsplan 

De komende maanden onderzoeken we waar we deze maatregelen het beste kunnen uitvoeren. De resultaten verwerken we vervolgens  in een inrichtingsplan. Hoe het uiteindelijke inrichtingsplan eruit zal zien, is mede afhankelijk van de keuzes van de particuliere eigenaren in het gebied. Want hoewel Staatsbosbeheer eigenaar is van een belangrijk deel van het bos in Wijboschbroek, is het gebied erg versnipperd. Eigendommen zijn verdeeld over een groot aantal particuliere eigenaren. De eigendommen van de particuliere liggen voor een groot deel in het meest natte, en daarmee ook het meest kansrijke deel voor natuurherstel.  

Kan natuur samengaan met de populier? 

De herstelmaatregelen richten zich op een geleidelijke omvorming naar een meer natuurlijker bos. Dat betekent dat de populier, een kenmerkende soort voor het Wijboschbroek, geleidelijk in aandeel zal afnemen. Zo krijgen de soorten die horen bij het natuurlijkere bos zoals haagbeuk, es, inlandse eik en zwarte els meer kansen. Dit zal vooral gelden voor de nattere delen, in het hart van het gebied.  Op percelen die ontwaterd moeten worden om populierenteelt mogelijk te maken, kan misschien beter worden omgeschakeld naar broekbos. Op andere plekken kan populierenteelt mogelijk samengaan met natuurontwikkeling, bijvoorbeeld door verrijking van populierenbossen met een struik- of tweede boomlaag.  

Kansen en mogelijkheden bespreken met de grondeigenaren 

Heeft u particulier grondeigendom in Wijboschbroek? Dan nodigen we u graag uit voor een gesprek.  In eerste instantie is het gesprek vooral een kennismaking, waarbij we graag vernemen wat voor u als boseigenaar belangrijk is. Vervolgens gaan we bekijken wat eventuele peilverhogingen voor uw eigendom(men) zouden kunnen betekenen. Op basis daarvan bespreken we graag met u welke mogelijke oplossingen het beste aansluiten bij uw wensen. Via deze link kunt u een gesprek inplannen.  

We bespreken met u drie mogelijke oplossingen:  

 1. Meedoen met meer natuur maken 
  U kunt kiezen om mee te doen met de natuurontwikkeling, waarbij we voor u subsidie kunnen aanvragen om herstelmaatregelen uit te voeren. Deze herstelmaatregelen kunnen bestaan uit het maken van open plekjes en het aanplanten van nieuwe boom- en struiksoorten die horen bij het natuurlijker bos, en het afdammen en dempen van slootjes.
 2. Gronden ruilen 
  U kunt er ook voor kiezen om uw grond(en) te ruilen voor een droger gelegen plek, waar de herstelplannen minder effect zullen hebben. Hiervoor willen we delen van Smaldonk inzetten.
 3. Niets doen 
  Ook niets doen is uiteraard een mogelijkheid. Ook dan bespreken we met u graag de gevolgen en mogelijkheden van de gebiedsinrichting. 

Overigens wordt er momenteel ook gesproken over de mogelijkheid om gronden aan te kopen van particulieren. Dit wordt in de loop van dit voorjaar duidelijk. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Wie is uw aanspreekpunt? 

Een medewerker van Bosgroep Zuid Nederland is uw aanspreekpunt. De Bosgroep is een coƶperatie zonder winstoogmerk van bos- en natuureigenaren en deskundig op het vlak van bos- en natuurbeheer, natuurherstelprojecten en bijbehorende subsidie aanvragen. Door haar vele contacten kan de Bosgroep een belangrijke en verbindende rol vervullen tussen eigenaren en overheden.  

Een afspraak maken 

Hier rechtsboven op de pagina kunt u gemakkelijk een afspraak inplannen voor een overleg onder de tekst 'inschrijven voor een activiteit'. Hier kunt u een datum en tijd kiezen die u het beste past. 

Let op: Het was de bedoeling om de afspraken in de vorm van keukentafelgesprekken in te plannen. In verband met de overheidsmaatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus, kunnen er echter voorlopig geen keukentafelgesprekken plaatsvinden. In plaats daarvan nemen wij telefonisch contact met u op. Mocht u toch belang hechten aan een persoonlijk gesprek, dan zullen we dit in overleg met u inplannen op een latere datum, afhankelijk van de maatregelen die de overheid voorschrijft.  
 

Wat gebeurt er na het overleg? 

Als u in het gesprek een voorkeur hebt uitgesproken, zetten we vervolgens de vervolgstappen voor u in gang. Dat betekent dat er subsidie wordt aangevraagd voor natuurherstelmaatregelen of dat u een aanbod ontvangt voor ruilgrond. Via een persoonlijk portaal op deze website maken we vervolgafspraken, en zijn alle relevante documenten heel eenvoudig voor u beschikbaar.     

Contact opnemen 

Voor vragen over de gebiedsinrichting kunt u contact opnemen met Alfons Keizer, projectleider gebiedsinrichting Wijboschbroek, van waterschap Aa en Maas; mailadres: AKeizer@brabant.nl, telefoon 073-6812812. Heeft u vragen over de opzet van het gesprek, neem dan contact op met Twan van Alphen van Bosgroep Zuid Nederland; mailadres:  t.vanalphen@bosgroepen.nl, telefoon 040- 303 49 46. 

logo's Wijboschbroek.png

Veelgestelde vragen

De herstelmaatregelen richten zich op een geleidelijke omvorming naar een meer natuurlijker bos. Dat betekent dat de populier, een kenmerkende soort voor het Wijboschbroek, geleidelijk in aandeel zal afnemen. Zo krijgen de soorten die horen bij het natuurlijkere bos zoals haagbeuk, es, inlandse eik en zwarte els meer kansen. Dit zal vooral gelden voor de nattere delen, in het hart van het gebied. Op percelen die ontwaterd moeten worden om populierenteelt mogelijk te maken, kan misschien beter worden omgeschakeld naar broekbos. Op andere plekken kan populierenteelt mogelijk samengaan met natuurontwikkeling, bijvoorbeeld door verrijking van populierenbossen met een struik- of tweede boomlaag.
Dit is afhankelijk van uw locatie en daaraan gekoppeld onder meer de te verwachten veranderingen in de grondwaterstand. Deze vraag nemen wij mee in het keukentafelgesprek.
Als gevolg van veranderingen in grondwaterstand wordt het mogelijk te nat voor populierenteelt. In dat geval kunt u overwegen om uw perceel te ruilen, of andere boomsoorten in te brengen. Deze en andere mogelijkheden worden meegenomen in het keukentafelgesprek.
Staatsbosbeheer werkt aan een kaart met beschikbare ruilgronden. Deze zullen na het keukentafelgesprek worden gematched met uw specifieke wensen. Tijdens het gesprek kunt u eventueel al uw voorkeuren aangeven.
Als u voor deze optie kiest, dan zorgen wij dat u deel kunt nemen aan een subsidieaanvraag in het kader van Biodiversiteit en Leefgebieden. Aanvragen worden ieder jaar in februari ingediend bij de provincie en, als de aanvraag wordt gehonoreerd, volgt de beschikking in de zomer van dat jaar. De herstelmaatregelen kunnen bestaan uit het maken van open plekjes en het aanplanten van nieuwe boom- en struiksoorten die horen bij het natuurlijker bos, en het afdammen en dempen van slootjes. Deze maatregelen worden vergoed in deze subsidie.
Niets doen betekent dat u geen grond wilt ruilen en ook niet mee wilt doen met een subsidieaanvraag. In sommige gevallen kunt u een vergoeding krijgen voor geleden natschade. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met waterschap Aa en Maas.
In dit project werken Waterschap AA en Maas en Bosgroep Zuid Nederland nauw samen. De herstelmaatregelen worden mogelijk gemaakt met een subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Locatie